Privacyverklaring
Schaakvereniging Eijsden (SVE)


1. Introductie
Schaakvereniging Eijsden (SVE) zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website (www.schaakverenigingeijsden.nl). Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SVE houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SVE worden verzameld zonder dat bezoekers worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens, met name identiteit en contactgegevens, worden door SVE verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. SVE heeft deze gegevens verkregen via het aanmeldformulier voor nieuwe leden dan wel op andere wijze.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
SVE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het realiseren van de doelstellingen van SVE, bijvoorbeeld om
  • contact met leden te kunnen opnemen
  • informatie te sturen naar leden
  • schaakwedstrijden te organiseren
  • uitslagen en standen bij te houden
  • deelname aan schaakwedstrijden te bevorderen;
  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het berekenen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
• Persoonsgegevens worden verstrekt aan de overkoepelende regionale schaakbond (LiSB) en de landelijke schaakbond (KNSB).

• Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot activiteiten en nieuws van SVE, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die SVE verstuurt.

• Geen commercieel gebruik
SVE zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

• Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Als blijkt dat u onvolledige of onjuiste gegevens hebt verstrekt, kan u tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan worden ontzegd.

• Bewaren van persoonsgegevens
SVE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
SVE neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van SVE kan verwijzingen naar andere websites bevatten. SVE is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de beheerders van die websites en raadt u aan om het privacybeleid van die andere websites te raadplegen.

7. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, en daarnaast heeft u het recht om correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy sturen aan de secretaris van SVE. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd om over het gebruik van uw gegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van SVE behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig de website om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van SVE.